iTech PROJEKTOWANIE
BUDOWLANE
ZADZWOŃ
602 57 58 85
NAPISZ
info@itech.net.pl
Optymalne
rozwiązania projektowe
dla Twojego budynku
i otoczenia.
O firmie
Firma ITECH zajmuje się projektowaniem budowlanym od roku 1998.
Posiadamy wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie pro­jek­to­we oraz pełne upraw­nie­nia bu­dow­la­ne umożliwiające kompleksowe re­ali­zo­wa­nie pro­jek­tów zwi­ąza­nych z bran­żą sa­ni­tar­ną, kon­struk­cyj­ną, elek­trycz­ną oraz ar­chi­tek­to­nicz­ną.
Do­ku­men­ta­cję pro­jek­to­wą spo­rządza­my za­rów­no dla bu­dyn­ków nowo pro­jek­to­wa­nych jak i tych już ist­nie­jących np. pod­da­wa­nych re­mon­tom czy ter­mo­mo­der­ni­za­cji. Wykonujemy także projekty budowlane dla bu­dyn­ków za­byt­ko­wych.
Spe­cja­li­zu­je­my się w two­rze­niu do­ku­men­ta­cji dla bu­dyn­ków miesz­kal­nych, obiek­tów usłu­go­wych, biu­ro­wych, uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej (sz­ko­ły, przed­szko­la, szpi­ta­le itd.). Często pro­jek­ty wy­ko­nu­je­my tak­że dla obiek­tów prze­my­sło­wych, ha­l ma­ga­zy­no­wych i in­nych in­we­sty­cjach wiel­ko­po­wierzch­nio­wych.
Projektujemy na zle­ce­nie pry­wat­nych in­we­sto­rów, urzę­dów, przedsiębiorców, pra­cow­ni ar­chi­tek­to­nicz­nych, de­we­lo­pe­rów, spół­dziel­ni i wspól­not miesz­ka­nio­wych.
Jako zespół bardzo dbamy, aby jakość proponowanych przez nas usług była najwyższa i satysfakcjonująca dla Inwestorów, dlatego zapoznajemy się z oczekiwaniami i założeniami finansowymi ustalonymi przez Zleceniodawcę i na tej podstawie przygotowujemy ostateczną wycenę i formę projektu.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.

Zespół ITECH
Aktualności
25 listopada 2016 r.
Projekty instalacji sanitarnych w ponad 70 budynkach w Gorzowie Wlkp - program KAWKA - etap III
Prowadzenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej instalacji c.o. i ciepłej wody w ramach przedsięwzięcia: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.” - ponad 70 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w centrum Gorzowa Wlkp.
16 marca 2016 r.
Projekt remontu instalacji sanitarnych w budynku Muzeum Miasta Łodzi w pałacu Poznańskiego
Zakres opracowanej dokumentacji: instalacja c.o. wod-kan.
16 lutego 2016 r.
Wykonanie dokumentacji termomodernizacji siedmiu budynków w gminie Kampinos
Zastosowane rozwiązania projektowe mają na celu przede wszystkim ograniczenie emisji CO2 oraz poprawę komfortu użytkowania instalacji, a także zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków znajdujących się na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego.
23 grudnia 2015 r.
Termomodernizacja budynków w Sochaczewie
Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji trzech budynków kulturalno - sportowych w Sochaczewie.
Oferta
Na­sza wie­dza wy­ni­ka­jąca z wy­kształ­ce­nia oraz na­by­te­go do­świad­cze­nia w po­łącze­niu z wy­ko­rzy­sta­niem no­wo­cze­snych i efek­tyw­nych na­rzę­dzi pra­cy umoż­li­wia re­ali­zo­wa­nie pro­jek­tów in­we­sty­cji bu­dow­la­nych w na­stę­pu­jącym za­kre­sie:
Do­ku­men­ta­cje bu­dow­la­ne z bran­ży sa­ni­tar­nej, elek­trycz­nej, ar­chi­tek­to­nicz­nej i kon­struk­cyj­nej ta­kie jak:
pro­jek­ty ter­mo­mo­der­ni­za­cji (do­cie­ple­nia) bu­dyn­ku,
pro­jek­ty sie­ci i przy­łączy: ciepl­ne, wo­do­ci­ągo­we, ka­na­li­za­cyj­ne, ga­zo­we,
pro­jek­ty wę­złów ciepl­nych, ko­tłow­ni (ga­zo­wa, ole­jo­wa, wę­glo­wa, na bio­ma­sę),
pro­jek­ty in­sta­la­cji sa­ni­tar­nych: cen­tral­ne ogrze­wa­nie (o­grze­wa­nie grzej­ni­ko­we, pod­ło­go­we, po­wietrz­ne) in­sta­la­cja wod-kan, ga­zo­wa, hy­dran­to­wa, wen­ty­la­cja, kli­ma­ty­za­cja, woda lo­do­wa, od­zysk cie­pła (np.: re­ku­pe­ra­cja) szam­ba, przy­do­mo­we oczysz­czal­nie ście­ków, roz­sącza­nia wód desz­czo­wych itp.,
pro­jek­ty in­sta­la­cji elek­trycz­nych i au­to­ma­ty­ki źró­deł cie­pła,
pro­jek­ty in­sta­la­cji ener­go­osz­częd­nych np. z wy­ko­rzy­sta­niem od­na­wial­nych źró­deł ener­gii (sys­te­my so­lar­ne - ko­lek­to­ry sło­necz­ne, pom­py cie­pła, ogni­wa fo­to­wol­ta­icz­ne, ko­ge­ne­ra­cja) sto­so­wa­ne za­rów­no w bu­dyn­kach ener­go­osz­częd­nych, pa­syw­nych, a tak­że pod­da­wa­nych re­mon­tom,
ad­ap­ta­cje pro­jek­tów go­to­wych.
W za­kre­sie na­szych usług znaj­du­ją się tak­że:
In­wen­ta­ry­za­cje bu­dow­la­ne i in­sta­la­cyj­ne.
Do­radz­two ener­ge­tycz­ne i tech­nicz­ne w za­kre­sie opty­ma­li­za­cji roz­wi­ązań pro­jek­to­wych, cer­ty­fi­ka­ty (świa­dec­twa) cha­rak­te­ry­sty­ki, au­dy­ty i ana­li­zy ener­ge­tycz­ne, kosz­to­ry­sy.
Programy funkcjonalno użytkowe (PFU).
Nad­zór au­tor­ski i in­we­stor­ski.
Ba­da­nia obiek­tów bu­dow­la­nych ka­me­rą ter­mo­wi­zyj­ną.
Obszar działania
Firma ITECH tworzy dokumentacje projektowe na potrzeby inwestycji realizowanych na terenie całej Polski. Obszar działania obejmuje więc następujące miasta i wo­je­wódz­twa: dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Kłodzko; kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek, Rypin; lubelskie: Lublin, Zamość, Chełm, Biała Podlaska; lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Słubice, Iłowa, Międzyrzecz; łódzkie: Bełchatów, Kutno, Jedlno Drugie, Łask, Łowicz, Łódź, Opoczno, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz; małopolskie: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Myślenice; mazowieckie: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Kiełpin, Legionowo, Łomianki, Mińsk Mazowiecki, Mława, Nadarzyn, Ostrołęka, Otwock, Piaseczno, Płock, Pruszków, Pułtusk, Radom, Radzymin, Siedlce, Sierpc, Sochaczew, Warszawa, Wołomin; opolskie: Opole, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Strzelce Opolskie; podkarpackie: Rzeszów, Krosno, Jasło, Przemyśl, Stalowa Wola; podlaskie: Białystok, Suwałki, Łomża, Grajewo, Augustów; pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Kwidzyn; śląskie: Będzin, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Czeladź, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Piekary Śląskie, Poręba, Rybnik, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Zabrze, Żywiec; świętokrzyskie: Kielce, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów; warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg, Węgorzewo, Giżycko; wielkopolskie: Jarocin, Kalisz, Konin, Leszno, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Piła, Pleszew, Poznań; zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg, Świnoujście, Wałcz.
Na­by­te do­świad­cze­nie pro­jek­to­we w bran­żo­wych ze­spo­łach mię­dzy­na­ro­do­wych umoż­li­wia ko­ope­ra­cję w za­kre­sie two­rze­nia pro­jek­tów dla in­we­sty­cji pro­wa­dzo­nych na te­re­nie Pol­ski tak­że dla in­we­sto­rów z te­re­nu Unii Eu­ro­pej­skiej i in­nych re­gio­nów świa­ta.
Za­pra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z na­szych usług.
do góry
iTech
ITECH
ul. Wioślarska 8 lok. 16
94-036 Łódź
telefon kom. 602 57 58 85
e-mail: info@itech.net.pl
home zespół cennik realizacje termowizja kontakt
Copyright © 2013 - 2017 by ITECH design & hosting by Webgraf