iTech PROJEKTOWANIE
BUDOWLANE
ZADZWOŃ
602 57 58 85
NAPISZ
info@itech.net.pl
Optymalne
rozwiązania projektowe
dla Twojego budynku
i otoczenia.
ZESPÓŁ
Zespół stanowią doświadczeni projektanci i inżynierowie:
dr inż. Tomasz Jerominko
właściciel, projektant - uprawnienia w specjalności instalacji sanitarnych
In­ży­nier z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem pro­jek­to­wym obej­mu­ją­cym za­gad­nie­nia zwią­za­ne z tech­ni­ką grzew­czą, wod-kan i wen­ty­la­cyj­ną. Pro­jek­tant z peł­ny­mi upraw­nie­nia­mi bu­dow­la­ny­mi do wy­ko­ny­wa­nia pro­jek­tów i kie­ro­wa­nia ro­bo­ta­mi bu­dow­la­ny­mi w za­kre­sie sie­ci, in­sta­la­cji i urzą­dzeń ciepl­nych, wen­ty­la­cyj­nych, ga­zo­wych, wo­do­cią­go­wych i ka­na­li­za­cyj­nych. Uczest­nik i ko­or­dy­na­tor wie­lo­bran­żo­wych ze­spo­łów pro­jek­to­wych, tak­że mię­dzy­na­ro­do­wych, re­ali­zu­ją­cych pra­ce na te­re­nie ca­łe­go kra­ju dla in­we­sto­rów pol­skich jak i za­gra­nicz­nych. Do­rad­ca ener­ge­tycz­ny w za­kre­sie mi­ni­ma­li­za­cji kosz­tów in­we­sty­cyj­nych i eks­plo­ata­cyj­nych przy ma­łych i wiel­ko­po­wierzch­nio­wych in­we­sty­cjach zwią­za­nych z obiek­ta­mi miesz­kal­ny­mi, prze­my­sło­wy­mi i uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Jako eks­pert w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­gra­mie Pe­scos, współ­two­rzył sys­te­mo­we roz­wią­za­nia dla ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw, umoż­li­wia­ją­ce wdro­że­nie ener­go­osz­częd­nych roz­wią­zań za­kła­da­ją­cych śro­do­wi­sko­wą re­duk­cję emi­sji dwu­tlen­ku wę­gla zwią­za­ną z ist­nie­ją­cy­mi lub pro­jek­to­wa­ny­mi in­sta­la­cja­mi cieplnymi. Na­uczy­ciel aka­de­mic­ki w In­sty­tu­cie In­ży­nie­rii Środowiska i In­sta­la­cji Bu­dow­la­nych PŁ oraz wy­kła­dow­ca i tre­ner na pro­fe­sjo­nal­nych kur­sach szko­lą­cych spe­cja­li­stów bran­ży bu­dow­la­nej i sa­ni­tar­nej. Au­tor i współ­au­tor ksią­żek, po­rad­ni­ków i ar­ty­ku­łów do­ty­czą­cych pro­jek­to­wa­nia i wy­ko­naw­stwa in­sta­la­cji sa­ni­tar­nych. Czło­nek Pol­skie­go Ko­mi­te­tu Nor­ma­li­za­cyjnego (PKN)) Dr inż. To­masz Je­ro­min­ko nie­usta­nie pod­no­si swo­je kwa­li­fi­ka­cje po­przez udział w licz­nych szko­le­niach i pro­jek­tach o za­się­gu pol­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym.
mgr inż. Jarosław Kusiak
asystent projektanta - instalacje sanitarne
mgr inż. Dariusz Gołdyn
projektant - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
mgr inż. arch. Lilianna Prus - Lewandowska
projektant - uprawnienia w specjalności architektoniczno-budowlanej
mgr inż. arch. Jędrzej Lewandowski
architekt
do góry
iTech
ITECH
ul. Wioślarska 8 lok. 16
94-036 Łódź
telefon kom. 602 57 58 85
e-mail: info@itech.net.pl
home zespół cennik realizacje termowizja kontakt
Copyright © 2013 - 2017 by ITECH design & hosting by Webgraf